Logotipo.png
KO ÁRAPE OÑEMOMORÃ MAYMA MBO’EHÁRAPE
Publicado: 10/05/17 08:03:a. m.

Paraguái Ñe’ẽnguéra Sãmbyhyha guive oñembovy’apavẽ mayma Paraguái mbo’ehárape ko’ẽ rei rehe oipykúiva ombo’évo ñane retãyguakuérape. Avei, ohechakuaa mbo’eharakuéra rehe ae ojehekombo’e ñe’ẽ jeporu hekópe, ha opa mba’ekuaapy oguerojeráva mayma temimbo’ekuéra ndive tove taiñañete ñe’ẽnguéra derécho Paraguáipe oĩva ári.

Og̃uahẽvo 5 jasypa jepi oñemomorã yvyape tuichakue javeve UNESCO guive voi Mbo’ehára Ára. Ojehechakuaa mbo’eharakuéra rembiapo tuichaiterei mba’eha yvy ape ári; avei, oñema’ẽve ha oñemomba’eve va’erã chupekuéra.


Compartir esta noticia

Últimas Noticias Publicadas